Privacystatement Fitale

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt of in het kader van onze dienstverlening. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Wij informeren u graag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Contactgegevens:

Fitale
040-304 15 16

Wanneer verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u uw gegevens invult op onze website of contact met ons opneemt of in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening aan u.  Ook vragen we om werknemersgegevens in het kader van het vervaardigen van de Fitale Adviesscan.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In ons CRM-systeem verwerken wij uitsluitend de volgende gegevens:
-       Naam
-       Adres
-       Woonplaats
-       Telefoon
-       Mailadres
-       Bankrekeningnummer (indien noodzakelijk)

Wij verwerken uitsluitend de volgende gegevens voor het tot stand laten komen van de Fitale Adviesrapportage:
-       Leeftijd; om gemiddelde leeftijd te bepalen (eventueel uitgesplitst naar man/vrouw);
-       E-mailadres; om enquêtes uit te sturen naar medewerkers waarmee geen interview heeft plaatsgevonden;
-       Dienstverband (bepaalde/onbepaalde tijd, full-time/part-time, duur dienstverband).

 

Voor welke doeleinden gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om de volgende redenen:
-       Indien u een contactaanvraag indient op onze website: om contact met u op te nemen;
-       Indien u een klant of prospect bent: om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
-       Indien u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief: om onze maandelijkse Nieuwsbrief aan u toe te sturen;
-       Voor het vervaardigen van het Adviesrapport:

Persoonsgegevens zullen niet voor alle doeleinden tegelijkertijd worden verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van uw toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van Fitale. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hiertoe een bericht te sturen naar welkom@fitale.nl. Fitale zal na ontvangst van dit bericht de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming staken. Dit laat echter onverlet (de rechtmatigheid van) de verwerking die plaatsvond op basis van deze toestemming voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Dit laat tevens onverlet de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang van Fitale.

 

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische maatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wij maken onder andere gebruik van een beveiligde https-verbinding op onze website met als doel de verzending van uw gegevens (bijvoorbeeld door middel van het invullen van het contactformulier) veiliger te maken. Echter, geen enkele gegevensoverdracht via internet is gegarandeerd volledig veilig. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek.

Ook minimaliseren wij, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Uw gegevens worden daarnaast niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt. Indien u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres verwijderd. Hetzelfde geldt voor uw contactverzoek via het contactformulier: nadat met u contact is opgenomen en uw gegevens in dit kader niet meer nodig zijn, worden deze gegevens verwijderd.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden met niemand gedeeld!

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken gebruik van het programma MailChimp. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en waarborgt een passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens volgens een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. MailChimp is namelijk aangesloten en gecertificeerd namens de EU-US Privacy Shield-overeenkomst. De privacyverklaring van MailChimp vindt u hier.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door ons worden verzameld en verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden. Hierna worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd/gepseudonimiseerd/verwijderd en kunnen wij u niet langer identificeren aan de hand van deze gegevens. Dit gebeurt direct op uw verzoek en in het kader van werknemersgegevens ten behoeve van het vervaardigen van de Fitale Adviesscan, uiterlijk 6 maanden na oplevering van het Adviesrapport.

 

Welke cookies plaatsen wij op onze website?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw webbrowser op uw computer of andere apparatuur worden geplaatst. Wij maken alleen gebruik van functionele en analystische cookies.

De functionele cookies gebruiken wij om onze website op juiste wijze te laten functioneren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om cookies die sessiegegevens onthouden.

De analytische cookies bevorderen de effectiviteit en kwaliteit van onze website en onze advertenties. Om uw privacy te waarborgen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zullen wij het laatste gedeelte van uw IP-adres maskerenen uw persoonsgegevens niet met Google delen.

Deze cookies zullen geen of slechts een geringe impact hebben op uw privacy.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bij ons een verzoek in te dienen om:

 • uitsluitsel te verkrijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en zo ja, inzage van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
 • rectificatie te verkrijgen van de (onjuiste) persoonsgegevens die van u verwerkt worden. U kunt in dit kader ook uw gegevens aanvullen;
 • wissing van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden te bewerkstelligen, indien
  a) uw gegevens niet langer nodig zijn
  b) u uw toestemming voor verwerking intrekt
  c) u bezwaar maakt tegen de verwerking, of
  d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien
  a) de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid te controleren,
  b) de verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen en – in plaats daarvan – verzoekt om beperking van het gebruik van deze gegevens,
  c) wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
  d) u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de betreffende belangenafweging;
 • de overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, indien de verwerking berust op toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Hierbij heeft u tevens het recht dat de persoonsgegevens – indien technisch mogelijk – rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden toegezonden;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van direct marketing.

U zult zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, een reactie ontvangen van ons. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt deze afwijzing gemotiveerd

Naast de bovengenoemde rechten, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fitale. Hetzelfde geldt voor een afwijzing van uw verzoek door ons ten aanzien van uw bovengenoemde rechten.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in maart 2018 en kan nadien nog worden gewijzigd. Wij zullen uw persoonsgegevens steeds verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op via welkom@fitale.nl of 040-304 15 16.